الزام استفاده از ماسک در فرودگاه و پرواز
مسافران گرامي 
حسب دستور ستاد مقابله با کرونا و سازمان هواپيمايي کشوري
مبني بر الزام استفاده از ماسک در فرودگاه و طول پرواز 
زين پس  مسافراني که ماسک به همراه نداشته باشند 
از پذيرش آنها در پرواز ها ممانعت به عمل خواهد آمد
و کليه مسوليت آن به عهده مسافر يا
 رزروکننده ميباشد
سایر اعلانات