آژانس هواپيمايي نسيم سحر عامليت مجاز هواپيمايي اير آرمنيا در ايران
شروع پرواز هاي برنامه به صورت روزانه در سفند ماه جهت اطلاعات بيشتر و کمسيون همکار تماس با دفترسایر اعلانات