***اطلاعيه مهم بليت هاي سيستمي***


در صورت مشاهده هرگونه تغيير نرخ در بليت هاي سيستمي اين شرکت ،تمام عواقب حقوقي و قانوني ناشي از اين امر به عهده آژانس يا فرد رزرو کننده ميباشد


سایر اعلانات